Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni

Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni

 

Ul. S?oneczna 50i, 10-710 Olsztyn

tel. +4889 253-34-26; tel/fax 523-34-84;

e-mail: dzial.gospodarczy@uwm.edu.pl

Kod ewidencji korespondencji : 90-3200: kod finansowy:9032

 

Kierownik

mgr in?. Zbigniew Borzyszkowski

tel. +4889 523-34-26, 523-34-84, 603 952-076

 

Zast?pca kierownika

mgr in?. Mieczys?aw Malinowski    tel. +4889 523-34-84, 5232-34-26, 605 287-870

 

Samodzielny referent 

mgr Jolanta Krzy?anowska           tel. +4889 523-34-84, 523-34-26

 

Referent 

Brabara  D?browska                      tel. +4889 523-34-84, 523-34-26

 

Administrator obiektów Wydz. Teologii

ks. mgr Ludwik Kaniuga               tel. +4889 523-89-46

 

Punkt Pralniczy

Pl. ?ódzki 2, 10-727 Olsztyn

 

Samodzielny referent

Bo?ena ?atowska                                tel. +4889 523-39-09

 

Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni:

1)     wykonuje prace porz?dkowe i piel?gnacyjne na terenach nale??cych do Uniwersytetu

2)     planuje zakupy sprz?tu i materia?ów niezb?dnych do realizacji powierzonych zada?,

3)     planuje, koordynuje i kontroluje dzia?alno?? administratorów budynków,

4)     organizuje us?ugi pralnicze,

5)     prowadzi gospodark? odzie?? ochronn?, robocz? i umundurowaniem pracowników,

6)     wspó?pracuje z obs?ug? imprez okoliczno?ciowych, konferencji, zjazdów itp.,

7)     organizuje transport wewn?trzny,

8)     prowadzi ksi?gi inwentarzowe.

informacj? wytworzono:

Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Zbigniew Borzyszkowski

data wytworzenia:

17-07-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 899 razy (w tym z UWM 34 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-23
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa